1971-09-30
FERNANDO, J.
1971-09-30
MAKASIAR, J.
1971-09-30
MAKASIAR, J.
1971-09-30
VILLAMOR, J.
1971-09-30
FERNANDO, J.
1971-09-30
CASTRO, J.
1971-09-30
MAKASIAR, J.
1971-09-30
MAKASIAR, J.
1971-09-30
REYES, J.B.L., J.
1971-09-30
TEEHANKEE, J.
1971-09-30
MAKALINTAL, J.
1971-09-30
REYES, J.B.L., J.
1971-09-30
FERNANDO, J.
1971-09-30
VILLAMOR, J.
1971-09-30
DIZON, J.
1971-09-30
CASTRO, J.
1971-09-30
CASTRO, J.
1971-09-30
ZALDIVAR, J.
1971-09-30
VILLAMOR, J.
1971-09-30
FERNANDO, J.
1971-09-30
MAKALINTAL, J.
1971-09-30
CASTRO, J.
1971-09-22
REYES, J.B.L., J.
1971-09-22
REYES, J.B.L., J.
1971-09-17
FERNANDO, J.