1971-12-29
FERNANDO, J.
1971-12-29
CASTRO, J.
1971-12-29
FERNANDO, J.
1971-12-29
MAKALINTAL, J.
1971-12-29
ZALDIVAR, J.
1971-12-28
REYES, J.B.L., J.
1971-12-24
MAKASIAR, J.
1971-12-24
MAKASIAR, J.
1971-12-23
BARREDO, J.
1971-12-22
REYES, J.B.L., J.
1971-12-22
CASTRO, J.
1971-12-20
MAKALINTAL, J.
1971-12-20
REYES, J.B.L., J.
1971-12-20
MAKALINTAL, J.
1971-12-18
VILLAMOR, J.
1971-12-13
TEEHANKEE, J.
1971-12-11
CONCEPCION, C.J.
1971-11-29
REYES, J.B.L., J.
1971-11-29
TEEHANKEE, J.
1971-11-29
CASTRO, J.
1971-11-29
REYES, J.B.L., J.
1971-11-29
TEEHANKEE, J.
1971-11-29
FERNANDO, J.
1971-11-29
FERNANDO, J.
1971-11-29
REYES, J.B.L., J.
1971-11-29
TEEHANKEE, J.
1971-11-29
CASTRO, J.
1971-11-29
ZALDIVAR, J.
1971-11-29
MAKASIAR, J.
1971-11-29
FERNANDO, J.
1971-11-29
MAKALINTAL, J.
1971-11-29
CASTRO, J.
1971-11-29
REYES, J.B.L., J.
1971-11-29
MAKALINTAL, J.
1971-11-29
MAKALINTAL, J.
1971-11-29
CASTRO, J.
1971-11-27
CONCEPCION, C.J.
1971-11-23
REYES, J. B. L., J.
1971-11-23
FERNANDO, J.
1971-11-23
CONCEPCION, C.J.