2013-03-20
SERENO, C.J.
2013-03-20
BERSAMIN, J.
2013-03-20
REYES, J.
2013-03-20
VILLARAMA, JR., J.
2013-03-20
SERENO, C.J.
2013-03-20
BERSAMIN, J.
2013-03-20
VELASCO JR., J.
2013-03-20
MENDOZA, J.
2013-03-20
PERALTA, J.
2013-03-20
MENDOZA, J.
2013-03-20
PERALTA, J.
2013-03-20
PEREZ, J.
2013-03-20
BRION, J.
2013-03-20
PEREZ, J.
2013-03-20
CARPIO, J.
2013-03-20
PEREZ, J.
2013-03-19
LEONEN, J.
2013-03-19
BRION, J.
2013-03-19
PERLAS-BERNABE, J.
2013-03-19
SERENO, C.J.
2013-03-18
SERENO, C.J.
2013-03-18
PERALTA, J.
2013-03-18
BRION, J.
2013-03-18
PERLAS-BERNABE, J.
2013-03-18
DEL CASTILLO, J.
2013-03-18
BRION, J.
2013-03-13
LEONARDO-DE CASTRO, J.
2013-03-13
BERSAMIN, J.
2013-03-13
MENDOZA, J.
2013-03-13
PERALTA, J.
2013-03-13
MENDOZA, J.
2013-03-13
MENDOZA, J.
2013-03-13
DEL CASTILLO, J.
2013-03-13
BRION, J.
2013-03-13
BRION, J.
2013-03-13
VILLARAMA, JR., J.
2013-03-13
REYES, J.
2013-03-13
REYES, J.
2013-03-13
SERENO, C.J.
2013-03-13
DEL CASTILLO, J.