2013-10-25
CARPIO, J.
2013-10-23
PERLAS-BERNABE, J.
2013-10-23
VILLARAMA, JR., J.
2013-10-23
VELASCO JR., J.
2013-10-23
REYES, J.
2013-10-23
BRION, J.
2013-10-23
MENDOZA, J.
2013-10-23
REYES, J.
2013-10-23
REYES, J.
2013-10-23
REYES, J.
2013-10-23
LEONARDO-DE CASTRO, J.
2013-10-23
LEONARDO-DE CASTRO, J.
2013-10-23
LEONARDO-DE CASTRO, J.
2013-10-23
SERENO, J.
2013-10-23
SERENO, C.J.
2013-10-23
SERENO, C.J.
2013-10-23
SERENO, C.J.
2013-10-23
MENDOZA, J.
2013-10-23
PERALTA, J.
2013-10-23
CARPIO, J.
2013-10-22
REYES, J.
2013-10-22
PEREZ, J.
2013-10-22
BERSAMIN, J.
2013-10-22
BERSAMIN, J.
2013-10-22
BERSAMIN, J.
2013-10-22
PERLAS-BERNABE, J.
2013-10-22
PER CURIAM
2013-10-22
PER CURIAM
2013-10-21
SERENO, C.J.
2013-10-17
REYES, J.
2013-10-17
PERLAS-BERNABE, J.
2013-10-17
CARPIO, J.
2013-10-16
REYES, J.
2013-10-16
VILLARAMA, JR., J.
2013-10-16
VILLARAMA, JR., J.
2013-10-16
VILLARAMA, JR., J.
2013-10-16
VILLARAMA, JR., J.
2013-10-16
PEREZ, J.
2013-10-16
PEREZ, J.
2013-10-16
CARPIO, J.