1986-05-30
ABAD SANTOS, J.
1986-05-30
FERIA, J.
1986-05-30
FERNAN, J.
1986-05-30
NARVASA, J.
1986-05-30
GUTIERREZ, JR., J.
1986-05-30
ABAD SANTOS, J.
1986-05-30
FERIA, J.
1986-05-30
PER CURIAM
1986-05-30
FERIA, J.
1986-05-30
GUTIERREZ, JR., J.
1986-05-28
NARVASA, J.
1986-05-28
ABAD SANTOS, J.
1986-05-27
GUTIERREZ, JR., J.
1986-05-27
1986-05-23
GUTIERREZ, JR., J.
1986-05-23
ABAD SANTOS, J.
1986-05-23
GUTIERREZ, JR., J.
1986-05-20
ABAD SANTOS, J.