1985-04-30
MAKASIAR, J.
1985-04-30
ABAD SANTOS, J.
1985-04-30
ALAMPAY, J.
1985-04-30
CUEVAS, J.
1985-04-30
MELENCIO-HERRERA, J.
1985-04-30
MELENCIO-HERRERA, J.
1985-04-30
MAKASIAR, J.
1985-04-30
ABAD SANTOS, J.
1985-04-30
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-30
DE LA FUENTE, J.
1985-04-30
CUEVAS, J.
1985-04-30
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-25
ABAD SANTOS, J.
1985-04-25
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-25
MAKASIAR, J.
1985-04-25
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-25
AQUINO, J.
1985-04-25
CUEVAS, J.
1985-04-24
ESCOLIN, J.
1985-04-24
RELOVA, J.
1985-04-24
MAKASIAR, J.
1985-04-20
RELOVA, J.
1985-04-19
PER CURIAM
1985-04-17
FERNANDO, C.J.
1985-04-17
FERNANDO, C.J.
1985-04-15
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-15
MELENCIO-HERRERA, J.
1985-04-15
MELENCIO-HERRERA, J.
1985-04-15
RELOVA, J.
1985-04-15
ALAMPAY, J.
1985-04-15
RELOVA, J.
1985-04-15
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-15
AQUINO, J.
1985-04-09
RELOVA, J.
1985-04-09
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-09
MELENCIO-HERRERA, J.
1985-04-09
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-09
GUTIERREZ, JR., J.
1985-04-09
ABAD SANTOS, J.