1981-01-31
FERNANDEZ, J.
1981-01-31
MAKASIAR, J.
1981-01-31
MAKASIAR, J.
1981-01-31
MELENCIO-HERRERA, J.
1981-01-31
PER CURIAM
1981-01-31
PER CURIAM
1981-01-31
FERNANDEZ, J.
1981-01-31
FERNANDEZ, J.
1981-01-31
FERNANDO, C.J.
1981-01-27
MAKASIAR, J.
1981-01-27
DE CASTRO, J.
1981-01-27
GUERRERO, J.
1981-01-27
PER CURIAM
1981-01-27
DE CASTRO, J.
1981-01-27
CONCEPCION JR., J.
1981-01-27
PER CURIAM
1981-01-27
FERNANDEZ, J.
1981-01-27
FERNANDEZ, J.
1981-01-27
PER CURIAM
1981-01-27
PER CURIAM
1981-01-27
DE CASTRO, J.
1981-01-27
CONCEPCION JR., J.
1981-01-27
MELENCIO-HERRERA, J.
1981-01-27
MAKASIAR, J.
1981-01-27
MELENCIO-HERRERA, J.
1981-01-22
MELENCIO-HERRERA, J.
1981-01-22
FERNANDO, C.J.
1981-01-22
PER CURIAM
1981-01-22
AQUINO, J.
1981-01-22
ABAD SANTOS, J.
1981-01-22
FERNANDO, C.J.
1981-01-19
FERNANDEZ, J.
1981-01-19
PER CURIAM
1981-01-19
PER CURIAM
1981-01-16
BARREDO, J.
1981-01-15
FERNANDEZ, J.
1981-01-15
FERNANDO, C.J.
1981-01-15
FERNANDEZ, J.
1981-01-05
FERNANDO, C.J.