1973-02-28
FERNANDO, J.
1973-02-28
FERNANDO, J.
1973-02-28
FERNANDO, J.
1973-02-28
TEEHANKEE, J.
1973-02-28
ANTONIO, J.
1973-02-28
MAKALINTAL, J.
1973-02-28
FERNANDO, J.
1973-02-28
TEEHANKEE, J.
1973-02-28
MAKALINTAL, J.
1973-02-27
ANTONIO, J.
1973-02-27
FERNANDO, J.
1973-02-23
FERNANDO, J.
1973-02-22
ANTONIO, J.
1973-02-20
MAKALINTAL, J.
1973-02-12
CONCEPCION, C.J.
1973-02-07
MAKASIAR, J.