1941-10-31
DIAZ, J.
1941-10-31
ABAD SANTOS, J.
1941-10-31
OZAETA, J.
1941-10-30
OZAETA, J.
1941-10-29
DIAZ, J.
1941-10-29
OZAETA, J.
1941-10-29
MORAN, J.
1941-10-24
OZAETA, J.
1941-10-23
1941-10-22
OZAETA, J.
1941-10-22
OZAETA, J.
1941-10-22
HORRILLENO, M.
1941-10-16
OZAETA, J.
1941-10-15
LAUREL, J.
1941-10-15
LAUREL, J.
1941-10-11
OZAETA, J.
1941-10-11
OZAETA, J.
1941-10-11
PER CURIAM
1941-10-10
ABAD SANTOS, J.
1941-10-10
HORRILLENO, M.
1941-10-10
OZAETA, J.
1941-10-10
OZAETA, J.
1941-10-09
LAUREL, J.
1941-10-08
HORRILLENO, M.
1941-10-08
MORAN, J.
1941-10-08
OZAETA, J.
1941-10-01
DIAZ, J.
1941-10-01
MORAN, J.
1941-10-01
MORAN, J.